plan een gratis 45 minuten sparsessie →

ALGEMENE VOORWAARDEN STRUIJK & KEMPER BV. 

Artikel 1 Definities
1. Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Struijk & Kemper BV., gevestigd te Schiedam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84848987.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject of online training wordt aangeduid als deelnemer. Dit kan dezelfde persoon zijn als opdrachtgever.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod
1. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat het overeengekomen tarief vermeld. Deze tarieven zijn exclusief bijkomende kosten, waaronder reiskosten en reistijd, locatiekosten en materiaalkosten. Voor de bepaling van de reiskosten is de woonplaats van de trainer leidend.
3. Met acceptatie van de offerte of een online aankoop ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe (een deel van de) betaling vooraf te verzoeken. Na acceptatie van de offerte of een online aankoop brengt opdrachtnemer 50% van het offertebedrag bij opdrachtgever in rekening. Er zal niet worden gestart met de werkzaamheden voordat de hiervoor beschreven aanbetaling is voldaan.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de Wet Incasso Kosten (WIK). Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Naast het voorgaande komen de werkelijk gemaakte kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van € 100,-. Is de opdrachtgever een natuurlijk persoon en handelt de opdrachtgever niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt het wettelijk toegestane minimum, voor zover dit lager is dan € 100,-.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer of het team.
2. Opdrachtnemer zal deelnemer nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Deelnemer dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan door ondertekening van een nieuwe offerte.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien opdrachtnemer is verhinderd voor een overeengekomen sessie of training, zal geprobeerd worden de sessie of training in overleg te verplaatsen. Indien verplaatsing niet mogelijk is en opdrachtnemer niet voor gelijkwaardige vervanging kan zorgen, zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen worden teruggestort.
4. Annulering van een overeenkomst of verplaatsing van een geplande sessie door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering of verplaatsing van een training/sessie gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering of verplaatsing tussen het moment van het aangaan van de opdracht en acht weken voor aanvang van de eerste training/sessie wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht; bij annulering of verplaatsing tussen acht weken en 72 uur voorafgaand aan de eerste training/sessie is 75% van het bedrag verschuldigd. Bij annulering of verplaatsing binnen 72 uur voorafgaand aan de eerste training/sessie zal 100% van het geoffreerde bedrag worden gefactureerd.
5. Een los coachings- of adviesgesprek kan tot 28 dagen voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 14 dagen, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; bij annulering binnen 24 uur voor aanvang of het verstek laten gaan, wordt 100% van het bedrag opeisbaar.
6. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
7. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training of download, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
8. Opdrachtgever erkent dat verplaatsing van één of meerdere sessies negatieve gevolgen kan hebben op het vooraf vastgestelde doel van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele schade die voortvloeit uit de verplaatsing van één of meerdere sessies.De frequentie en het ritme van een traject is zorgvuldig bepaald en gepland en heeft invloed op het succes van het traject.

Artikel 8 Online training
1. Indien het aanbod wordt aanvaard en een training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de omgeving. Indien er op verschillende momenten nieuwe content vrij wordt gesteld, komt bij annulering na aankoop enkel dat deel voor restitutie in aanmerking dat nog niet is vrijgegeven. Indien de gehele content in een keer wordt vrijgegeven komt deelnemer bij annulering geen recht op restitutie toe.
3. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de omgeving na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen, al dan niet voor promotionele doeleinden.
5. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.
6. Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opdrachtnemer niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
7. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
8. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.
9. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren en helpen, niet om te kopiëren. Het is niet toegestaan delen uit de training te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10. De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
11. Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
12. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
13. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9 Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij deelnemer.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van deelnemer tijdens of na afloop van een training of sessie. Deelnemer maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
5. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade die niet wordt uitgesloten door dit artikel, bedraagt de vergoeding voor de geleden schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij opdrachtnemer. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Het is deelnemer niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een sessie of training, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13 Klachten
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.
2. Opdrachtnemer dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Teamtraining

plan een gratis 30 minuten sparsessie →